หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้องมีด
อักษรล้านนา
บ้อฯงมีดฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้องมีด]
ความหมาย

น.ปลอกมีด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้องมีด (บ้อฯงมีดฯ)