หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้องจอด
อักษรล้านนา
บ้อฯงจอฯด
เทียบอักษรไทย
[บ้องจอด]
ความหมาย

น.ช่องสำหรับสวมหรือใส่ด้าม เช่น จอบ เสียม เป็นต้น ; ดู...จอดบ้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้องจอด (บ้อฯงจอฯด)