หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ้อง
อักษรล้านนา
บ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[บ้อง]
ความหมาย

น๑.ปล้องไม้(จำพวกไม้ไผ่) ที่ขังข้อ น๒.สิ่งที่เป็นช่องคล้ายกระบอก อย่างช่องสำหรับสวมด้ามสิ่งหรือด้ามเสียม เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้อง (บ้อฯง)