หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ได้อยฺู่ได้ยั้ง
อักษรล้านนา
บได้อยฯู่ได้ยั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ได้อฺยฺู่ได้ยั้ง]
ความหมาย

ดู...บ่ได้อยู่ได้กิ๋น

ออกเสียงล้านนา
บ่ได้อยฺู่ได้กิ๋น
อักษรล้านนา
บได้อยฯู่ได้กินฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ได้อฺยฺู่ได้กิน]
ความหมาย

ว.มีธุระยุ่งมาก,ไม่ได้หยุดหย่อน; บ่ได้ อยู่ได้ยั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ได้อยู่ได้ยั้ง (บได้อยฯู่ได้ยั้งฯ)