หน้าหลัก
บ่ได้อยู่ได้กิ๋น
บ่ได้อยู่ได้กิ๋น
บได้อยฯได้กินฯ
[บ่ได้อฺยู่ได้กิน]

ว.มีธุระยุ่งมาก,ไม่ได้หยุดหย่อน; บ่ได้ อยู่ได้ยั้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ได้อยู่ได้กิ๋น (บได้อยฯได้กินฯ)