หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ได้อยฺู่
อักษรล้านนา
บได้อยฯู่
เทียบอักษรไทย
[บ่ได้อฺยฺู่]
ความหมาย

ว.มีธุระยุ่ง,ไม่มีเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ได้อยู่ (บได้อยฯู่)