หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ได้มา
อักษรล้านนา
บได้มา
เทียบอักษรไทย
[บ่ได้มา]
ความหมาย

ก.มาไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ได้มา (บได้มา)