หน้าหลัก
บ่ได้มา
บได้มา
[บ่ได้มา]

ก.มาไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ได้มา (บได้มา)