หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ได้บ่หนี
อักษรล้านนา
บได้บหีนฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ได้บ่หนี]
ความหมาย

ก.หากไม่สำเร็จจะไม่ยอมจากไป; บ่แล้วบ่หนี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ได้บ่หนี (บได้บหีนฯ)