หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ได้
อักษรล้านนา
บได้
เทียบอักษรไทย
[บ่ได้]
ความหมาย

ว.ไม่ได้ - ใช้นำหน้าหรือตามหลังกิริยา เช่น บ่ได้ไป - ไม่ได้ไป, ไปบ่ได้ - ไปไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ได้ (บได้)