หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่แหนม
อักษรล้านนา
บแหนฯม
เทียบอักษรไทย
[บ่แหนม]
ความหมาย

สัน.ไม่กล้าจะ,ไม่อาจจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่แหนม (บแหนฯม)