หน้าหลัก
บ่แหนม
บแหนฯม
[บ่แหนม]

สัน.ไม่กล้าจะ,ไม่อาจจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่แหนม (บแหนฯม)