หน้าหลัก
บ่แล้วบ่หาย
บ¦วฯบหายฯ
[บ่แล้วบ่หาย]

ว.ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบจักสิ้น; บ่หม๋ดบ่เสี้ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่แล้วบ่หาย (บ¦วฯบหายฯ)