หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่แป๊
อักษรล้านนา
บแพ้
เทียบอักษรไทย
[บ่แพ้]
ความหมาย

ก.ไม่ไหว,ไม่ชนะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่แป๊ (บแพ้)