หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เหล้น
อักษรล้านนา
บเห้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่เหล้น]
ความหมาย

ว.ขนาดใหญ่,จำนวนมาก; บ่เหล๘+กบ่เหล้น,บ่เหล๋ะ บ่เหล้น,บ่าเหล้น,บ่าเหล๘+กบ่าเหล้น,บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เหล้น (บเห้ลฯร)