หน้าหลัก
บ่เสี้ยง
บส้ยฯง
[บ่เสี้ยง]

ว.ไม่หมด, ยังเหลือ อยู่,ยังมีอยู่; บ่หม๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เสี้ยง (บส้ยฯง)