หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เสี้ยง
อักษรล้านนา
บส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่เสี้ยง]
ความหมาย

ว.ไม่หมด, ยังเหลือ อยู่,ยังมีอยู่; บ่หม๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เสี้ยง (บส้ยฯง)