หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เมิน
อักษรล้านนา
บ£าเมินฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่เมิน]
ความหมาย

ว.ไม่นาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เมิน (บ£าเมินฯ)