หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เป๋นสัง
อักษรล้านนา
บเปนฯสังฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่เปนสัง]
ความหมาย

ดู...บ่เป๋นหยัง

ออกเสียงล้านนา
บ่เป๋นหยัง
อักษรล้านนา
บเปนฯหัยฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่เปนหยัง]
ความหมาย

ว.ไม่เป็นไร; บ่เป๋นสัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เป๋นสัง (บเปนฯสังฯ)