หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เป๋นดีจูดีเอา
อักษรล้านนา
บเปนฯดีชูดี´า
เทียบอักษรไทย
[บ่เปนดีชูดีเอา]
ความหมาย

ว.น่ารังเกียจ,ไม่น่าใช้,ใช้การไม่ได้,ยอมรับไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เป๋นดีจูดีเอา (บเปนฯดีชูดี´า)