หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เป๋นดี
อักษรล้านนา
บเปนฯดี
เทียบอักษรไทย
[บ่เปนดี]
ความหมาย

ว.คำนำหน้าคำกิริยาที่มีความหมายว่า ไม่ดี ไม่น่า ไม่ควร ไม่เหมาะ เช่น บ่เป๋นดีกิ๋น - ไม่น่ากิน,บ่เป๋นดีผ่อ - ไม่น่าดู เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เป๋นดี (บเปนฯดี)