หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่เปิงใจ๋
อักษรล้านนา
บเพิงฯไจ
เทียบอักษรไทย
[บ่เพิงใจ]
ความหมาย

ก.ไม่ถูกใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เปิงใจ๋ (บเพิงฯไจ)