หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เปิง
อักษรล้านนา
บเพิงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่เพิง]
ความหมาย

ว.ไม่สมควร,ไม่เหมาะสม,ไม่เข้ากัน,ไม่คู่ควรกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เปิง (บเพิงฯ)