หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่เนาบ่เนือง
อักษรล้านนา
บเ¢บเนิอฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่เนาบ่เนือง]
ความหมาย

ก.อีกนานมาก,เหลืออยู่อีกมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เนาบ่เนือง (บเ¢บเนิอฯง)