หน้าหลัก
บ่เนา
บเ¢
[บ่เนา]

ก.อีกนาน; บ่เนาจะเถิง - อีกนานกว่าจะถึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เนา (บเ¢)