หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เนา
อักษรล้านนา
บเ¢
เทียบอักษรไทย
[บ่เนา]
ความหมาย

ก.อีกนาน; บ่เนาจะเถิง - อีกนานกว่าจะถึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เนา (บเ¢)