หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่เติง
อักษรล้านนา
บเทิงฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่เทิง]
ความหมาย

ก.ไม่ถึง; หวิ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เติง (บเทิงฯ)