หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เข
อักษรล้านนา
บเข
เทียบอักษรไทย
[บ่เข]
ความหมาย

ว.ไม่บังคับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เข (บเข)