หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เกยเหล้น
อักษรล้านนา
บเคิยฯเห้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่เคยเหล้น]
ความหมาย

ก.ไม่เคยเล่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เกยเหล้น (บเคิยฯเห้ลฯร)