หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่เกยหัน
อักษรล้านนา
บเคิยฯหันฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่เคยหัน]
ความหมาย

ก.ไม่เคยเห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เกยหัน (บเคิยฯหันฯ)