หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่เกยกั๋น
อักษรล้านนา
บเคิยฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่เคยกัน]
ความหมาย

ก.ไม่คุ้นเคยกัน,ไม่สนิทสนมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เกยกั๋น (บเคิยฯกันฯ)