หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่เกย
อักษรล้านนา
บเคิยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่เคย]
ความหมาย

ก.ไม่เคย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่เกย (บเคิยฯ)