หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าโห่งหิน
อักษรล้านนา
บ่าฯฯโห่งฯ฿หินฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าโห่งหิน]
ความหมาย

ดู...บ่าหุ่งเห๋บ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าโห่งหิน (บ่าฯฯโห่งฯ฿หินฯ)