หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าโห่ง
อักษรล้านนา
บ่าฯโห่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าโห่ง]
ความหมาย

น.ละหุ่ง; บ่าหุ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าโห่ง (บ่าฯโห่฿งฯ)