หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าโหก
อักษรล้านนา
บ่าฯโห฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าโหก]
ความหมาย

น.โรคกระษัย,โรคกษัย - กลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ ทำลายสุขภาพร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยๆ เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน ทำให้สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ มีอาการผอมแห้งแรงน้อย ตัวเหลือง มือเย็น เท้าเย็น เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดจากการทำงานหนัก หรือการมีพฤติกรรมการใช้ชีวิต การกิน การอยู่ ที่ไม่สมดุล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าโหก (บ่าฯโห฿กฯ)