หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแฮ่
อักษรล้านนา
บ่าฯแร่
เทียบอักษรไทย
[บ่าแร่]
ความหมาย

น.ก้อนกรวด,ก้อนหินขนาดเล็ก; หินแฮ,แฮ่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแฮ่ (บ่าฯแร่)