หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแห้
อักษรล้านนา
บ่าฯแห้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแห้]
ความหมาย

น.เรียกนกหัวขวาน หรือ นกหงอนขวานว่า "นกบ่าแห้"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแห้ (บ่าฯแห้นฯ)