หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแหล่มแต่มแต๋ะ
อักษรล้านนา
บ่าฯแห่ลฯมแต่มฯแตะ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแหล่มแต่มแตะ]
ความหมาย

ว.ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,กระจัดกระจาย,เละเทะ; อะแหล่มแต่ม แต๋ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแหล่มแต่มแต๋ะ (บ่าฯแห่ลฯมแต่มฯแตะ)