หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแหน้
อักษรล้านนา
บ่าฯแห้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าแหน้]
ความหมาย

ดู...บ่าหน้อยแหน้

ออกเสียงล้านนา
บ่าหน้อยแหน้
อักษรล้านนา
บ่าฯหํนฯอฯแห้นฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหน้อยแหน้]
ความหมาย

ดู...บ่าหน้อแหน้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแหน้ (บ่าฯแห้นฯ)