หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าแง
อักษรล้านนา
บ่าฯแง
เทียบอักษรไทย
[บ่าแง]
ความหมาย

น.ส้มแก้ว; ต้นและผลคล้ายส้มเกลี้ยง แต่ลูกเล็กรสเปรี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแง (บ่าฯแง)