หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าแกว่น
อักษรล้านนา
บ่าฯแก่วฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่าแกว่น]
ความหมาย

ก.ไม่ชำนาญ,ไม่ถนัด,ไม่คล่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าแกว่น (บ่าฯแก่วฯร)