หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเฮงคุดเพอะ
อักษรล้านนา
บ่าฯเรงฯฅุดเภิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเรงฅุตเภอะ]
ความหมาย

น.ชื่อโรคลมที่มีอาการเริ่มต้นจากการเกิดแผลเน่าเปลื่อยที่ผิวหนัง หากมีเลือดหรือหนองจากแผลไหลไปถูกผิวหนังบริเวณอื่นก็จะทำให้เกิดตุ่มเภอะ (แผลพุพอง) ขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเฮงคุดเพอะ (บ่าฯเรงฯฅุดเภิอฯะ)