หน้าหลัก
บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น
บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น
บ่าฯเหลฯะบ่าฯเห้ลฯร
[บ่าเหละบ่าเหล้น]

ดู...บ่าเหล้น

บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น
บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น
บ่าฯเหลฯะบ่าฯฯเห้ลฯร
[บ่าเหละบ่าเหล้น]

ว.ขนาดใหญ่มาก บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น ก็ว่า; ดู...บ่อเหล้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น (บ่าฯเหลฯะบ่าฯฯเห้ลฯร)