หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเหล๋กบ่าเหล้น
อักษรล้านนา
บ่าฯเหัลฯกบ่าฯฯเห้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่าเหล็กบ่าเหล้น]
ความหมาย

ว.ขนาดใหญ่มาก บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น ก็ว่า; ดู...บ่อเหล้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเหล๋กบ่าเหล้น (บ่าฯเหัลฯกบ่าฯฯเห้ลฯร)