หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเหล้น
อักษรล้านนา
บ่าฯเห้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่าเหล้น]
ความหมาย

ว.ขนาดใหญ่มาก,โตมาก; บ่าเหละบ่าเหล้น ก็ว่า; ถ้าขนาดใหญ่ หรือโตพองาม เรียก บ่าลัน

ออกเสียงล้านนา
บ่าเหล้น
อักษรล้านนา
บ่าฯเห้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่าเหล้น]
ความหมาย

ดู...บ่อเหล้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเหล้น (บ่าฯเห้ลฯร)