หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเยียะ
อักษรล้านนา
บ่าฯเยยฯะ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเยียะ]
ความหมาย

ก.ไม่ทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเยียะ (บ่าฯเยยฯะ)