หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเข้า
อักษรล้านนา
บ่าฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[บ่าเข้า]
ความหมาย

น.ฟักข้าว - พืชสมุนไพรไม้เถาเลื้อยพัน เป็นพืชประเภทฟักแฟง เป็นอีกชื่อหนึ่งของ ''บ่าฟักเข้า''; ดู...บ่าฟักเข้า

ออกเสียงล้านนา
บ่าฟักเข้า
อักษรล้านนา
บ่าฯฟักฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[บ่าฟักเข้า]
ความหมาย

น.ฟักข้าว ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่าฟักเข้า''; ฟักข้าว หรือ บ่าฟักเข้า - พืช สมุนไพรไม้เถาเลื้อยพัน เป็นพืชประเภทฟักแฟง มีมือเกาะ พาดพันกับต้นไม้ หรือขึ้นตามร้านที่ทำไว้ให้ ใบรูปหัวใจหรือรูปไข่ ขอบใบหยักลึกเข้าเป็น ๓ แฉก หรือ ๕ แฉก กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีน้ำตาลแกมม่วง ผลมี ๒ ชนิด ยาวรีและกลม มีหนามเล็กๆ รอบผล ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง เมื่อสุกสีแดง เรียกยอดอ่อนว่า ผั๋กเข้า ทั้งยอดและผลกินได้; บ่าฟักเข้า,ฟักเข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเข้า (บ่าฯเขั้า)