หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือกำเดียว
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอคำฯดยฯว
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือคำเดียว]
ความหมาย

น.มะเขือที่มีขนาดเล็กพอคำ เช่น มะเขือเปราะ,มะเขือเสวย,มะเขือที่มีขนาดพอคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือกำเดียว (บ่าฯเขิอฯอคำฯดยฯว)