หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเขือ
อักษรล้านนา
บ่าฯเขิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเขือ]
ความหมาย

น.มะเขือ - ไม้พุ่มมีหลายชนิด ส่วนมากกินได้ บางชนิดกินไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเขือ (บ่าฯเขิอฯอ)