หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าเก่าบ่าเกื้อ
อักษรล้านนา
บ่าฯเกั่าบ่าฯเกิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[บ่าเก่าบ่าเกื้อ]
ความหมาย

ดู...บ่าเก่า

ออกเสียงล้านนา
บ่าเก่า
อักษรล้านนา
บ่าฯเกั่า
เทียบอักษรไทย
[บ่าเก่า]
ความหมาย

น.เก่าแก่,สมัยเก่า,โบราณ; บ่าเก่าบ่าเกื้อ,หมะเก่า ก็ว่า เช่น คนบ่าเก่า - คนโบราณ, ของบ่าเก่า - ของโบราณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเก่าบ่าเกื้อ (บ่าฯเกั่าบ่าฯเกิ้อฯอ)