หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าเกว๋น
อักษรล้านนา
บ่าฯเกวฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่าเกวน]
ความหมาย

น.ตะขบ - ไม้พุ่มยืนต้น มีหลายชนิด เช่น ตะขบไทย ตะขบป่า ตะขบควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าเกว๋น (บ่าฯเกวฯร)