หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าห่าย
อักษรล้านนา
บ่าฯห่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าห่าย]
ความหมาย

น.ชื่อพรรณไม้ล้มลุกเลื้อย จำพวกเดียวกันกับมะระ แต่ผลมีผิวสากเพียงเล็กน้อย มีรอยแบ่งเป็นเสี่ยงๆ รสขม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าห่าย (บ่าฯห่ายฯ)