หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าหิน
อักษรล้านนา
บ่าฯหินฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหิน]
ความหมาย

ก.ก้อนหิน (หินก้อนเล็ก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหิน (บ่าฯหินฯ)