หน้าหลัก
บ่าหิน
บ่าฯหินฯ
[บ่าหิน]

ก.ก้อนหิน (หินก้อนเล็ก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหิน (บ่าฯหินฯ)