หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่าหาด
อักษรล้านนา
บ่าฯหาดฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าหาด]
ความหมาย

น.มะเดื่อป่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าหาด (บ่าฯหาดฯ)